Orientering
Prosjektet består av 32 leiligheter, fordelt på 2 leilighetsbygg. Dette omhandler byggetrinn 1 av i alt 32 leiligheter. Byggherre for boligprosjektet er F23 Eiendom AS org. nr. 993 409 413.

Skaugum Panorama - Første etasje
Skaugum Panorama - Første etasje
1. etasje
« 1 av 4 »

Eiendommens adresse
Eiendommene ligger sentralt i Mosjøen sentrum, Vefsn kommune. Leilighetenes foreløpige gateadresse er Justiskvartalet bolig.

Adkomst
Boligene ligger sentralt i Mosjøen sentrum mellom Vefsn Rådhus og Justisbygget (Helgeland Politikammer.)

Tomteforhold/matrikkel
Hovedeiendommen har matrikkelnummer gnr. 103 bnr. 1976 i Vefsn kommune og er på ca 4 200 kvm. Det gjøres oppmerksom på at det kan tilkomme tinglyste servitutter på eiendommen, eksempelvis tilgang til kommunalt ledningsnett og vedlikehold m.m.

Servitutter
Dagboknr : m.

Reguleringsforhold/rammetillatelse
Rammetillatelse er gitt 17.12.2014. Kopi av rammesøknad og rammetillatelse kan innhentes hos Vefsn kommune eller hos megler Aktiv Eiendomsmegling Helgeland. Området omfattes av reguleringsplan for Justistomten. Reguleringsformål: Boligformål, offentlig virksomhet og næring.

Eier- og organisasjonsform
Prosjektet ”Justistomten” er tenkt organisert i et borettslag. Andelseierne får felles bruksrett til sameiets øvrige fellesareal. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to boligseksjoner erverves av en og samme fysiske/juridiske person.

Eier- og organisasjonsform
Prosjektet «Skaugum Panorama» er tenkt oppdelt i andeler. Kjøper får tinglyst sin andel. Andelsnummer bestemmes ved stiftingen av borettslaget. Det tas forbehold om eventuelle endringer av antall andeler i prosjektet. Andelseierne får felles bruksrett til borettslagets øvrige fellesareal. Borettslagsloven gir ikke anledning til at en person eier mer enn en andel i borettslaget. 10% av andelene kan eies av juridiske personer.

Borettslaget
Borettslagets(BL) formål er å ivareta alle saker av felles interesse for andelseierne, herunder sørge for drift og vedlikehold av felles infrastruktur herunder forsikring av eiendommen veier, lys, brøyting, renovasjon, garasjeanlegg, kommunale avgifter, forretningsførsel, strøm til fellesrom osv. Kostnader i forbindelse med driften av borettslaget vil fordeles på bakgrunn av areal. Se punktet ”Felleskostnader til borettslaget”. BL ledes av et styre valgt av andelseierne. Styret i BL vil på vegne av alle kjøperne engasjere forretningsfører til å forestå driften av borettslaget for de 10 første driftsår.

Fellesutgifter til andelseierne
Felleskostnader er stipulert, og basert på erfaring fra tilsvarende prosjekter. Kostnader til drift og vedlikehold av borettslagets eiendom påhviler den enkelte andelseier og beregnes inn i de månedlige felleskostnadene. Felleskostnadene vil avhenge noe av hvilke tjenester borettslaget forøvrig ønsker utført i felles regi. Månedlige felleskostnader antas å ville ligge et sted mellom kr. 80,- til 90,- pr. kvm. BRA pr. måned, de første 20 år (Avdragsfrihet.) Fom år 21 er disse beregnet til å være mellom kr 150,- og kr 180,- pr kvm BRA pr mnd. Det er viktig å merke seg at disse tallene er anslåtte og ikke absolutter, bla avhenger de av til enhver tid gjeldende lånerenter.

Vefsn kommune vil fastsette avgiftene når boligene står ferdig og etter de til enhver tid gjeldende satser. Det presiseres at ovennevnte summer er omtrentlige anslag og at endelige summer vil kunne avvike fra anslagene. Hver kjøper må innbetale andelskapital på kr. 5.000,- til stiftelse av BL. Dette skjer samtidig med sluttoppgjør og før overtakelse av leiligheten.

Vei, vann og kloakk
Det vil bli privat anlegg frem til offentlig tilknytning.

Offentlige avgifter
Kommunale avgifter og eiendomsskatt fastsettes når boligene er ferdig bygget og betales av den enkelte seksjonseier direkte til kommunen.

Vedtekter
Utkast til vedtekter for BL er utarbeidet. Det forutsettes at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen. Eventuelle forslag til endringer kan fremmes i henhold til vedtektene og borettslagsloven på senere generalforsamlinger.
Vedtektene er et utkast, og endelige vedtekter vil bli utarbeidet i forbindelse med innsendelse av stiftelsesdokumentene.

Parkering/sportsboder
Inkludert i kjøpesummen følger en sportsbod plassert i tilknytning til parkeringskjelleren. Inkludert i kjøpesummen følger en biloppstillingsplass i parkeringskjeller. Parkeringskjelleren har totalt ca. 32 stk. p-plasser. 32 stk. er avsatt til boligseksjonene. 2 stk. av de 32 plassene er avsatt til handicap-plasser. Resterende parkeringsplasser som ikke blir solgt legges i en egen næringsseksjon tilhørende F23 Eiendom AS frem til salg. Selger forbeholder seg retten til å organisere parkering på den måte som anses mest hensiktsmessig, for eksempel som en del av Sameiets fellesarealer, som tilleggsdel til seksjonene eller som en særskilt seksjon eller anleggseiendom (egen matrikkel). Parkeringsplassene tildeles av utbygger. Utbygger tar forbehold om annen organisering av parkering dersom det skulle vise seg nødvendig eller hensiktsmessig.

Ferdigstillelse
Eiendommen forventes å være innflyttingsklar i løpet av medio 2018. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at anslaget ovenfor ikke er å anse som en avtalt frist for overtakelse i forhold til Bustadoppføringsloven § 10, men er et tidsanslag som vil kunne bli endret. Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til fremdrift og gjennomføring i store og komplekse byggeprosjekter som det foreliggende, herunder mht. om alle nødvendige Offentlige godkjennelser oppnås, og om en tilfredsstillende entreprisekontrakt inngås.

På denne bakgrunn vil selger fastsette en endelig overtakelsesdato når man har sikkerhet for når dette kan skje. Overtakelsesmåned vil bli meddelt med ca. 4 måneders skriftlig varsel fra selger. Endelig overtagelsesdato meddeles skriftlig senest 6 uker før overtagelse. Denne dato gjelder da som partenes avtalte overtakelsesdato. Denne bestemmelse medfører ingen innskrenkning i kjøpers rettigheter iht. Bustadoppføringsloven § 10 annet og tredje ledd. Selger kan kreve, og kjøper aksepterer, at overtagelse skjer tidligere enn nevnte tidsrom i dette punkts første avsnitt.

Forsikring
Frem til overtakelsen vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtakelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Forretningsfører vil etablere forsikring på vegne av eierseksjonssameiet. Kjøper må selv besørge innboforsikring.

Kjøpsbetingelser/priser
Se den til enhver tid gjeldende prisliste. Salgsprisene kan ikke justeres etter kontraktsinngåelse. Selger står fritt til når som helst å regulere prisen på usolgte boliger.

Kredittvurdering/dokumentasjon av finansieringsevne
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere, og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet.

Overdragelse / resalg
Kjøper kan søke om å få transportere sine rettigheter og plikter til en ny kjøper, senest 1 måned før overtagelse. Transporten krever samtykke fra selger, og selger kan nekte overdragelse på fritt grunnlag. Transportgebyret utgjør kr. 50.000,- og betales av opprinnelig kjøper. Utgifter til eventuell bruk av megler kommer i tillegg. Påkrevde endringer av garantier ved et evt. videresalg/transport bekostes av kjøper.

Kostnader ved avbestillinger
Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader ved eventuell avbestilling etter bustadoppføringslova. Kontakt megler for nærmere informasjon. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider skal betales i sin helhet.

Tilleggsarbeider
Mot vederlag har kjøper rett til å få utført endrings- og tilleggsarbeider. Rettigheten begrenses oppad til 15% av avtalt vederlag. Da prosjektet og prisene er basert på at utbyggingen skal gjennomføres rasjonelt og i stor grad ved serieproduksjon, må kjøper velge fra en tilvalgsmeny som utarbeides fra selger/entreprenør. Dette er en fravikelse av normalordningen. Til orientering opplyses det at bustadoppføringslovas §9, 2. avsnitt inneholder bestemmelse om at ønsker om endringer og tilvalg kan avvises når disse vil føre til ulemper for entreprenør/selger som ikke står i forhold til forbrukerens interesse. Dersom det likevel er mulig å få utført de ønskede endringer, vil det kunne påløpe ekstra kostnader. Fakturering/betaling av tilleggsarbeider/-leveranser som ikke går gjennom utbygger omfattes ikke av garantiene utbygger er pliktig å stille. Slik betaling vil være å anse som usikret.

Dersom betaling av tilleggsarbeider/-leveranser finner sted før overtakelse, risikerer kjøper å tape sine penger dersom leverandør/utbygger skulle gå konkurs. Med mindre det er stilt garanti etter bustadoppføringslova §47 også for endringer og tilvalg, anbefaler megler kjøper å ikke betale leverandører/utbygger før overtakelse og hjemmelsovergang av boligen har funnet sted. Dette må kjøper avtale med leverandør i forkant. Ved bestilling av tilleggsarbeider/-leveranser kan selger/leverandør beregne et påslag/tillegg for nødvendige kostnader. Dersom det er spørsmål til dette bes interessenter kontakte megler/utbygger for mer informasjon.

Tinglysninger/heftelser
Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst ytterligere servitutter/erklæringer på eiendommen. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av øvrige nødvendige erklæringer/avtaler o.l. vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet innenfor reguleringsplanen for prosjektet. Seksjonen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser jf. lov om eierseksjoner.

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest
Midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Renter/garanti
Utbygger stiller garanti etter §12 i bustadoppføringslova. Kjøper skal ikke innbetale noen del av kjøpesummen før slik garanti foreligger. Dersom utbygger stiller garanti etter bustadoppføringslovas §47, kan den innbetalte del av kjøpesummen utbetales til selger før overtagelse og tinglysing av skjøte. Renter opptjent på klientkontoen tilfaller kjøper inntil selger stiller forskuddsgaranti jfr. §47 i bustadoppføringslova. Innbetalt beløp til meglers klientkonto tilhører kjøper og kan fritt disponeres av kjøper inntil selger har stilt forskuddsgaranti eller skjøtet til kjøper er tinglyst.

Ligningsverdi
Ligningsverdi er pt. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt ”primærbolig” (der boligeieren er folkeregistret bosatt) eller ”sekundærbolig” (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca. 30 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 40 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

Energimerking
Byggene føres opp i henhold til TEK 10. Energimerking for prosjektet totalt og pr. leilighet blir beregnet i forbindelse med detaljprosjektering. Energimerking gir relevant informasjon om hvor energieffektiv eiendommen er. Karakterskalaen strekker seg fra A (høyest) til G (lavest). Se www.energimerking.no for mer informasjon om energimerking av boliger.

Omkostninger
Ved kjøp av ny bolig skal det kun betales dokumentavgift av tomteverdien. Dokumentavgift er 2,5 % av andel tomteverdi (kr 200.000,-), som utgjør kr 5 000,- pr leilighet.

  • Dokumentavgift 5 000,-
  • Tinglysning pantedokument 525,-
  • Tinglysning skjøte 525,-
  • Grunnboksutskrift 202,-
  • Stiftelse av sameiet 4 000,-
  • Startkapital sameiet 5 000,-
  • Totalt 13 277,-

Det tas forbehold om endring av gebyrsatsene og beregningsgrunnlaget for disse. Dersom tomteverdi blir nedjustert, og kjøper har betalt inn for mye i dokumentavgift, vil megler tilbakebetale overskytende beløp til kjøper. Dersom Statens Kartverk ikke godkjenner oppgitt avgiftsgrunnlag, må kjøper betale den dokumentavgift som Statens Kartverk forlanger.

Betalingsbetingelser
Når selger frafaller sine forbehold og varsler at prosjektet igangsettes, forfaller første del av kjøpesummen til betaling. For kjøpsavtaler som inngås etter at det er vedtatt igangsetting, skal det betales inn 10% av kjøpesum ved kontraktsinngåelse. Resten av kjøpesummen, omkostninger samt stiftelsesomkostninger og oppstartskapital til sameiet forfaller ved overtagelse. Kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto. Betaling kan ikke sikres med pant i den kjøpte eiendom før overtakelse har funnet sted og skjøte til kjøper er tinglyst. Ved innlevering av kjøpetilbud er kjøper bundet når kjøpetilbudet er innlevert megler. Selger er bundet av aksepten når selger (skriftlig) har akseptert samme tilbud. Da selger er profesjonell part, gjelder ikke bestemmelsen om at innlevert kjøpetilbud må ha akseptfrist tidligst kl. 12.00 etter siste annonsert visning.

Visning
Kontakt megler for avtale om tomtevisning dersom det er ønskelig. All ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er forbundet med fare. Av sikkerhetshensyn må derfor kjøpere og interessenter ikke ta seg inn på byggeplass uten etter særskilt avtale med entreprenør eller megler.

Arealer
Boligenes arealer fremkommer av prislisten og av tegninger. Definisjonen på arealene er:

  • BRA – bruksareal – er leilighetens areal avgrenset av ytterveggers innside.
  • P-rom – primærrom – dvs. gang/vindfang/ hall, stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom.

Alle arealer som er oppgitt i forbindelse med markedsføringen av prosjektet er å betrakte som ca. areal. Kjøper har ingen krav mot selger dersom arealet skulle vise seg å være 5% mindre/større enn markedsført areal.

Lovgrunnlag
Boligene selges til forbrukere i henhold til Bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende i henhold til Avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter Avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende.

Adgang til utleie
Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

Usolgte enheter
Utbygger er ansvarlig for fellesutgiftene for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Meglers rett til å stanse gjennomføring av transaksjonen
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §147 a, 147 b eller 147c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.

Meglers vederlag
Selger betaler meglers vederlag som er kr. 35.000,- inkl. mva. pr. solgte leilighet. I tillegg
dekker selger alle kostnader til annonsering og markedsføring.